มทร.ศรีวิชัย อบรมระบบการบริหารจัดการน้ำการเกษตรอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี IoT

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) โดยได้รับงบประมาณสนับสุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคต หลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชื่อหลักสูตร ระบบการบริหารจัดการน้ำการเกษตรอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี IoT (Internet of Things for smart agriculture watering management system) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจและประยุกต์ใช้ Internet of Things (IoT) ในการบริหารจัดการน้ำแบบอัจฉริยะผ่าน Application บน Smartphone และสร้าง Dashboard สำหรับตรวจสอบสภาพแวดล้อมและรายงานผ่านทาง internet สามารถเก็บข้อมูลในรูปแบบ Datalogger โดยผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับสูงและมีการฝึกภาคปฏิบัติงานสร้างระบบจริงใช้อุปกรณ์จริง โดยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมระบบการจัดการน้ำอัจฉริยะพร้อมด้วยชุดเซนเซอร์ เช่น วัดอุณหภูมิ ความชื้นในอากาศ วัดค่าความชื้นในดิน วัดค่าความเข้มของแสง และระบบควบคุมการทำงานระบบจ่ายน้ำ หลักสูตรระบบการบริหารจัดการน้ำการเกษตรอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี IOT ถือเป็นหลักสูตรที่มุ่งหวังให้เกิดทักษะ ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีและสามารถประยุกต์ใช้งาน Internet of Thing ในการพัฒนาเกษตรกรรมในงานอาชีพ และเพื่อต่อยอดการทำการเกษตรทั่วไปให้เป็นการเกษตรสมัยใหม่หรือ Smart-Farm ได้
.
ในการจัดโครงการในครั้งนี้มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ดร.ประเสริฐ นนทกาญจน์ อาจารย์สุธาพร เกตุพันธ์ อาจารย์รุ่งโรจน์ จีนด้วง และวิทยากรผู้ช่วยเป็นนักศึกษา จากสาขาเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีเกษตรกรผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม จำนวน 30 คน ระยะเวลาในโครงการจำนวน 3 วัน ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่และได้ไปศึกษาดูงานในสถาที่จริง จากสถานประกอบการด้านการเกษตรได้แก่ ฟาร์มเห็ดเขาหมาก อำเภอร่อนพิบูลย์ และ สวนผักคุณครู อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช