มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับพันธมิตรจัดกิจกรรม“วันกินปูม้าตรัง”ตลาดรวมใจ ไทยช่วยชาติ ปลุกกระแสการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจเมืองตรัง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดย ดร.วิกิจ ผินรับ หัวหน้าโครงการธนาคารปูม้าตรัง กระบี่ มทร.ศรีวิชัย จัดกิจกรรม “วันกินปูม้าตรัง” ตลาดรวมใจ ไทยช่วยชาติ ร่วมกับ จังหวัดตรัง โดยพาณิชย์จังหวัดตรัง ภาคเอกชน Robinson Lifestyle Trang ภาคีวิชาการ และภาคีเครือข่ายชุมชนชายฝั่งตรัง กระบี่ โดยการหนุนเสริมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. ภายใต้การทำงานตามมติคณะรัฐมนตรี “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย” ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ตรัง โดยได้รับเกียรติจาก นายสราวุฒิ ธนาเจริญสกุล นายอำเภอเมืองตรัง ในนามตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมด้วย ผศ.สิทธิโชค จันทร์ย่อง รองอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ผศ.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คุณสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง คุณอรุณี มานะกล้า หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมประมง สำนักงานประมงจังหวัดตรัง คุณฉันทาน วงศาทิชัยสกุล ผู้จัดการ Robinson Lifestyle Trang เข้าร่วมพิธีเปิด
.
กิจกรรมวันกินปูม้าตรัง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการธนาคาร ปูม้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการขายปูม้าและผลิตภัณฑ์จากปูม้า เพื่อเพิ่มมูลค่า เพิ่มช่องทางการตลาด สร้างรายได้ให้ชุมชน และจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือชุมชนให้มีรายได้ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 กระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยเหลือชุมชนและกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้น กิจกรรมประกอบด้วยการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารที่แปรรูปจากปูม้า ปูม้านึ่ง รวมทั้งมีการจัดนิทรรศการธนาคารปูม้า การสาธิตแปรรูปผลิตจากปูม้า การเสวนาทางวิชาการบนเวที นวัตกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและหนุนเสริมผู้ประกอบการชุมชนในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปะเหลียนจังหวัดตรัง และลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตอนล่าง จังหวัดสงขลาและสินค้าอื่น ๆ จากชุมชน