มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน l ทิศทางการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการ EP 2-2

นำเสนอเกี่ยวกับ แนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนางานบริการวิชาการ โดยบูรณาการวิชาการไปสู่ชุมชนเพื่อความยั่งยืน พร้อมกับนำเสนอผลความสำเร็จกิจกรรมตลอดระยะเวลาที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

ลงพื้นที่สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.มโน สุวรรณคำ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลโยีราชมงคลธัญบุรี

ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 Mhz ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00-08.30 น.