“9 ราชมงคล เสริมพลัง ผลักดัน นวัตกรรมยั่งยืน และขับเคลื่อนวิถีชีวิตยุคต่อไปด้วยต้นแบบ BCG”

รองศาสตราจารย์อุเทน คำน่าน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 13 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 5 (RMUTCON 2023) ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566 ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี ภายใต้แนวคิด “9 ราชมงคล เสริมพลัง ผลักดัน นวัตกรรมยั่งยืน และขับเคลื่อนวิถีชีวิตยุคต่อไป ด้วยต้นแบบ BCG” โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม
.
โดยการประชุมดังกล่าวฯ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการ นำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิชาการที่หลากหลายสาขาวิชา ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นเวทีให้นักวิจัยได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และนำเสนอผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ งานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม โดยในปีนี้มีการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ จำนวน 188 ผลงาน ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ จำนวน 40 ผลงาน งานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์ จำนวน 80 ผลงาน และงาน RMUT Start Up Awards จำนวน 12 ผลงาน
.
ธริษตรี ธนรัตนพิมลกุล วิทยุราชมงคลล้านนา รายงาน