วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมกับบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาปริญญาตรีฟรีตลอดหลักสูตร

ผศ.ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มอบหมายให้ ผศ.ศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานพร้อมกล่าวต้อนรับคณะผู้ปกครองและนักเรียน ใน “ โครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม ” ตามที่บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ ห้องประชุมหญ้าทะเล สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยมีอาจารย์นุชนาถ ทับครุฑ ประธานหลักสูตรฯ พร้อมด้วย คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วม
.
การดำเนินกิจกรรม ประกอบด้วย การทำสัญญารับทุนการศึกษาและรับฟังการบรรยายให้ความรู้ ในส่วนผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว จะอยู่ภายใต้การดูแลของสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ แขนงการจัดการนวัตกรรมการค้าซึ่งจะสนับสนุนทุนการศึกษาเรียนฟรีตลอดหลักสูตร มีรายได้ระหว่างเรียน และยังได้มีโอกาสออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) อีกทั้งเมื่อจบการศึกษาแล้วมีงานรองรับทันที ซึ่งมีนักเรียนให้ความสนใจหลักสูตรครั้งนี้ จำนวน 18 ทุน และยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้าเรียนหลักสูตรนี้ทั้งหมดเพียง 40 ทุนเท่านั้น
.
ธนากร สิทธิสาร วิทยุราชมงคลศรีวิชัย รายงาน