คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต รอบ TCAS 1 ปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. – 10 ธ.ค.66

คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในรอบ TCAS 1 ปีการศึกษา 2567 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ภาคปกติ 4 ปี คุณสมบัติ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หลักสูตรแกนกลาง กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีเกรดเฉลี่ยรวม 2.75 ขึ้นไป เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 ธ.ค.2566 ผู้ที่สนใจสมัครได้ที่ https://apply.rmutt.ac.th
.
สำหรับคณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต ดำเนินการ “การแพทย์แผนไทย” นับเป็นปีที่ 25 แล้ว โดยให้ความสำคัญในการผลิตผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทยออกสู่สังคม จึงเปิดหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine) ขึ้น ผ่านการรับรองจากสภาการแพทย์แผนไทย มีการสอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์ เพื่อยืนยันความสามารถของบัณฑิตในการทำงานในอนาคต เป็นหลักสูตรที่สร้างบัณฑิตการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สร้างสรรค์นวัตกรรมจากภูมิปัญญา เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพด้านการแพทย์แผนไทยและวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีการเรียนการสอนโดยใช้องค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์กับองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อบำบัด ฟื้นฟู และส่งเสริมสุขภาพ อีกทั้งยังนำสมุนไพรมาพัฒนาและต่อยอดเป็นธุรกิจของตนเองได้
.
เรียบเรียงโดย อาทิตยา ปักกะทานัง
รายงานโดย ดาริสา ตระกูลเง็ก