คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ ระบบ TCAS 1 ปีการศึกษา 2567 1 พ.ย.-10 ธ.ค.66

คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในรอบ TCAS 1 ปีการศึกษา 2567 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ ภาคปกติ 4 ปี คุณสมบัติ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 มีเกรดเฉลี่ยรวมตามที่หลักสูตรกำหนด เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 ธ.ค.2566 ผู้ที่สนใจสมัครได้ที่ https://apply.rmutt.ac.th
.
สำหรับ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต เป็นหลักสูตรที่สร้างนวัตกร นักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ มุ่งเน้นทักษะการคิด การพัฒนา การผลิต การควบคุม และการประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ทั้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร บูรณาการองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพกับภูมิปัญญาไทย ผู้จบการศึกษาแสามารถประกอบอาชีพ นักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพของภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ, ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ, ผู้ควบคุมการผลิต ผู้ควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ, นักวิทยาศาสตร์ด้านวัตถุดิบ และเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ, นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการภาครัฐและเอกชน, ผู้ให้คำแนะนำด้านสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
.
เรียบเรียงโดย อาทิตยา ปักกะทานัง
รายงานโดย ดาริสา ตระกูลเง็ก