ENERGY SAVING l แนวทางการใช้พลังงานทดแทนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ENERGY SAVING l แนวทางการใช้พลังงานทดแทนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และนวัตกรรมกังหันลมผลิตไฟฟ้าความเร็วลมต่ำเพื่อความเหมาะสมต่อศักยภาพลมในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
===========================================
ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และประธานที่ปรึกษาสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย

ออกอากาศ 24 กุมภาพันธ์ 2567
ทาง#วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #EnergySaving #พลังงานทดแทน #พลังงาน #พลังงานสะอาด #ประหยัดพลังงาน #สิ่งแวดล้อม #การพัฒนาที่ยั่งยืน