มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมพัฒนาผู้นำนักศึกษาสู่ผลสัมฤทธิ์บัณฑิตที่พึงประสงค์

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ “โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาความเป็นผู้นำในการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 18 – 23 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ ชะอำ อีโค่ แคมป์ รีสอร์ท อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมีนักศึกษาจาก 9 คณะ จำนวน 120 คนเข้าร่วม การจัดโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนานักศึกษาให้ก้าวสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเป็นการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและทักษะของนักศึกษาให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถทันต่อวิทยาการและเทคโนโลยีในปัจจุบัน ตลอดจนสร้างความเข้าใจในบทบาทของตนเอง สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการโครงการดังกล่าวโดยนักศึกษา เพื่อนักศึกษา จึงส่งผลให้นักศึกษาสามารถนำไปใช้ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงในอนาคต และปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติต่อไป
ทั้งนี้ มีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ กิจกรรมกลุ่มการบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง เทคนิคการจัดกิจกรรมสันทนาการสำหรับผู้นำนักศึกษา, จิตวิทยาและการปรับตัวสำหรับผู้นำนักศึกษา, การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสำหรับผู้นำยุคใหม่, บทบาทหน้าที่และแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับผู้นำนักศึกษา และการจัดทำแผนการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา ตลอดจนกิจกรรมกลุ่มการฝึกปฏิบัติกระบวนการทำงานเป็นทีม กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการดำเนินงาน และการแถลงนโยบายของผู้นำนักศึกษา
.
นันทนา สีมา สื่อสารองค์การราชมงคลพระนคร รายงาน