ENERGY SAVING l ฉลองสงกรานต์อย่างไรให้ปลอดภัยพร้อมประหยัดพลังงาน

ENERGY SAVING l ฉลองสงกรานต์อย่างไรให้ปลอดภัยพร้อมประหยัดพลังงาน
===========================================
ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และประธานที่ปรึกษาสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย

ออกอากาศ 13 เมษายน 2567
ทาง#วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #EnergySaving #พลังงานทดแทน #พลังงาน #พลังงานสะอาด #ประหยัดพลังงาน #สิ่งแวดล้อม #การพัฒนาที่ยั่งยืน