FIN TALK [EP.36] เกษียณแบบคนบำนาญ

FIN TALK [EP.36] เกษียณแบบคนบำนาญ
บำนาญเป็นหลักประกันการใช้ชีวิตหลังเกษียณเป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะบำนาญถือเป็นแหล่งรายได้หลังเกษียณที่สร้างรายรับให้ผู้มีบำนาญอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุนจะผันผวน ช่วยให้บริหารการใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นมาก

รับฟังรายการได้ทาง FM 89.5 MHz Innovationforlife วิทยุราชมงคลธัญบุรี
ออกอากาศ วันที่ 11 เมษายน 2567
ผู้ดำเนินรายการโดย ดร.ธัญวรัตน์ สุวรรณะ – อ.กรรณิกา ศรีบุญเรือง