ENERGY SAVING l โครงการอบรมระบบพลังงานทดแทนแบบผสมผสานกังหันลมและโซล่าเซลล์ กับการใช้งานเพื่อการบำบัดและผลิตไฟฟ้า

ENERGY SAVING l โครงการอบรมระบบพลังงานทดแทนแบบผสมผสานกังหันลมและโซล่าเซลล์ กับการใช้งานเพื่อการบำบัดและผลิตไฟฟ้าจัดโดยศูนย์วิจัยและบริการด้านพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย
===========================================
ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และประธานที่ปรึกษาสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย

ออกอากาศ 27 เมษายน 2567
ทาง#วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #EnergySaving #พลังงานทดแทน #พลังงาน #พลังงานสะอาด #ประหยัดพลังงาน #สิ่งแวดล้อม #การพัฒนาที่ยั่งยืน