มทร.รัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ อบรมมัคคุเทศก์ เฉพาะภูมิภาค บัตรภาคกลาง รุ่นที่ 4

RMUT TALK l มทร.รัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ จัดอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ เฉพาะภูมิภาค บัตรภาคกลาง รุ่นที่ 4

สัมภาษณ์ ดร.สุพจน์ ไทยสุริยะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มทร.รัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

อบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค บัตรภาคกลาง สามารถนำเที่ยวใน 26 จังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออกเท่านั้น
เริ่มอบรมต้นเดือนมิถุนายน 67 อบรมเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ นับเฉพาะวันอบรมเพียง 25 วัน เท่านั้น
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
สัญชาติไทย สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 / กศน.ม.ปลาย หรือ ปวช. ขึ้นไป
เอกสารประกอบการสมัคร สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาวุฒิการศึกษา (ใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร) / รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว พื้นหลังสีขาว
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมการอบรม 25,000 บาท (สามารถแบ่งชำระได้ 2 งวด)
สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
ถนนจักรวรรดิ ก่อนขึ้นสะพานพระปกเกล้า หรือเพียง 800 เมตร ใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที จากรถไฟฟ้า MRT สถานีสามยอด (ทางออก 1)
Tel.061-5699883 / Line ID 0615699883

รับฟังได้ทาง FM 89.5 MHz. Innovation for Life วิทยุราชมงคลธัญบุรี
ออกอากาศ วันที่ 29 เมษายน 2567
เวลา 14.00 – 14.30 น.
ผู้ดำเนินรายการ อาทิตยา ปักกะทานัง