มทร.ล้านนา ส่งมอบอุปกรณ์สื่อการสอน ส่งเสริมพัฒนาการแก่ผู้บกพร่องทางการมองเห็น ให้โรงเรียนคนตาบอดฯ จ.เชียงใหม่

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ส่งมอบอุปกรณ์สื่อการสอนของวิชาโครงงาน 7 ชุด แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
.
อาจารย์ยุพดี หัตถสิน อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ปรึกษาโครงการเปิดเผยว่า “อุปกรณ์สื่อการสอนที่มอบให้แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดฯ ในครั้งนี้ มีทั้งสิ้น 7 ชุด เป็นผลงานของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนวิชาโครงงาน ซึ่งก่อนที่นักศึกษาจะเริ่มลงมือทำ ได้มีการสำรวจความต้องการ และเล็งเห็นว่าสื่อการเรียนการสอนสำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็นยังขาดแคลนและมีราคาสูง นักศึกษาจึงได้จัดทำโครงงานขึ้น เพื่อฝึกทักษะการปฏิบัติและบูรณาการเรียนสอน พร้อมสร้างจิตสาธารณะ แสดงถึงความเข้าอกเข้าใจและเห็นใจผู้อื่น โดยเฉพาะผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส”
.
โดยมทร.ล้านนา ได้มีการส่งมอบผลงานโครงการสื่อการสอนให้แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดฯ เป็นประจำทุกปี ซึ่งผลงานสำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น ในปีนี้มีทั้งหมด 7 ชิ้น ประกอบด้วย 1. สื่อการเรียนการสอนระบบสุริยะจักรวาล ระดับมัธยมต้น โดยนายสุรเชษฐ์ เขียวคำสุข 2. สื่อการเรียนรู้เรื่องสัตว์และสภาพแวดล้อม 3 มิติ เวอร์ชั่น ที่ 1 ระดับประถมต้น โดยนายศาสตราวิทย์ พิชัยหนัก และนายหัสดิน นำทรัพย์อนันต์ 3. สื่อการเรียนรู้เรื่องสัตว์และสภาพแวดล้อม 3 มิติ เวอร์ชั่นที่ 2 ระดับประถมต้น โดยนายบุญทวี หน่อแก้ว และนายปรินทร ปิงยศ 4. สื่อการเรียนสอนท้องฟ้าจำลอง ระดับประถมต้น โดยนายพงษ์ศักดิ์ โชติ 5. ลูกโลกที่มีภูมิศาสตร์แบบ 3 มิติ เวอร์ชั่น 3 โดย นายอาภากร เสงี่ยมโคกกรวด และ นายนที อักษร 6. สื่อการเรียนรู้แผนที่ภูมิประเทศไทยแบบ 3 มิติ เวอร์ชั่น 2 โดยนายปรัชญา เมืองมาน้อย และนายสุทธิพงษ์ ใจบาล 7. สื่อการสอนอักษรเบรลล์ภาษาไทยขั้นพื้นฐาน ระดับประถมต้น โดยนางสาวกุลธิดา ศรีสวัสดิ์
.
ธริษตรี ธนรัตนพิมลกุล วิทยุราชมงคลล้านนา รายงาน