Wellness talk (EP.20) I คลอดก่อนกำหนด…คุณแม่เลี่ยงได้

Wellness talk (EP.20) I คลอดก่อนกำหนด…คุณแม่เลี่ยงได้

การวินิจฉัยภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด อาศัยลักษณะทางคลินิกดังนี้ คือ มีมดลูกหดรัดตัวอย่างสม่ำเสมอ ร่วมกับมีการเปลี่ยนแปลงของปากมดลูกที่บางลงและ/หรือการเปิดขยายออกของปากมดลูกเพิ่มมากขึ้น หรือ มาด้วยอาการแสดงเริ่มแรกของการหครัดตัวสม่ำเสมอร่วมกับปากมดลูกเปิดขยายอย่างน้อย 2 เซนติเมตร”! โดยอาจร่วมกับมีมูกเลือดหรือถุงน้ำคร่ำรั่ว ตั้งแต่อายุครรภ์ 200? สัปดาห์ (สำหรับในกรณีที่อายุครรภ์ไม่แน่นอนให้ยืดน้ำหนักตั้งแต่ 500 กรัมขึ้นไป) ถึงอายุครรภ์ 36″7 สัปดาห์

ดำเนินรายการโดย ผศ.อนุสรณ์ แน่นอุดร
แขกรับเชิญ อ.จิราวรรณ ศิริโสม

รับฟังรายการได้ทาง FM 89.5 MHz Innovation for Life วิทยุราชมงคลธัญบุรี
วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน เวลา 16.30 – 17.00 น.
นำเสนอสาระความรู้โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี https://nurse.rmutt.ac.th หรือ 02 549 3123