มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิจัยและพัฒนากัญชาและพืชเสพติด

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการและภาคีความร่วมมือ เป็นตัวแทนในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยวิชาการ วิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และนพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในการวิจัยและพัฒนามาตรฐานยาสมุนไพรไทย สำหรับพืชกัญชา พืชเสพติด และพืชสมุนไพรอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และการรักษาผู้ป่วยที่ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย โดยภายใต้ความร่วมมือนี้ เป็นการบูรณาการด้านวิชาการ การวิจัย และพัฒนา โดยทั้งสองหน่วยงานจะส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางด้านมาตรฐานยา ยาสมุนไพรไทย และเทคโนโลยีเชิงเกษตรกรรม เพื่อก่อให้เกิดความสามารถในการสร้าง พัฒนา และนำผลงานที่เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือ ไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตและบริการ รวมถึงสร้างเครือข่ายในระดับองค์กร ระดับชาติและระดับนานาชาติ ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
.
นันทนา สีมา วิทยุราชมงคลพระนคร รายงาน