มทร.ธัญบุรี อบรมพัฒนากำลังคน ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ EE

RMUT TALK I มทร.ธัญบุรี อบรมพัฒนากำลังคน ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ EEC

สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรนุศย์ ทองพูล
ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมืออุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โครงการสนับสนุนการจัดการอบรมเพื่อพัฒนากำลังคนที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ ECC โดยหลักสูตรการอบรมจะเป็นหลักสูตรระยะสั้น หรือ หลักสูตร Non Degree ทั้งรูปแบบ ออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในทุกสาขาวิชาชีพ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักความร่วมมืออุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี โทร 080 369 5446

ทางวิทยุราขชมงคลธัญบุรี FM 89.5MHZ