วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน จัดประชุมเร่งหาแนวทางผลักดันหลักสูตร ปวส. เข้าร่วมโครงการ WIL เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ผศ.ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ อาจารย์กัมปนาท ถ่ายสูงเนิน หัวหน้าวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ พร้อมด้วยอาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โปรแกรมวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และ โปรแกรมวิชาเมคคาทรอนิกส์และวิทยาการหุ่นยนต์ ร่วมประชุมการจัดการเรียนการสอนในโครงการ การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน Work-Integrated Learning (WIL) ซึ่งมีตัวแทนจาก บริษัท Smart (2015) Services เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
.
สำหรับการศึกษาแบบ WIL ในปีการศึกษา 2564 นี้ได้ดำเนินการ ร่วมกับบริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด โดยรูปแบบโครงการเน้นสนุบสนุนให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการทำงานในสถานประกอบการจริง ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์ เช่น รายได้จากการทำงานในระหว่างเรียน การสนับสนุนค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร สวัสดิการหอพัก และได้รับการดูแลโดยครูพี่เลี้ยง โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิการศึกษาและใบผ่านงานจากสถานประกอบการเป็นเครื่องการรันตีคุณภาพของผู้เรียน อีกทั้งโครงการไม่มีข้อผูกมัดหลังจากเรียนจบด้วย อย่างไรก็ดีในการประชุมครั้งนี้ได้หารือแนวทางในการนำหลักสูตร ปวส. ของวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพเข้าร่วมโครงการ WIL ให้ได้ครบทุกหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะวิชาชีพให้กับนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน ให้มีความสามารถเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพในสังคม
.
วราภรณ์ นามบุตร งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ มทร.อีสาน รายงาน