Innovation for Life I EP.62 นวัตกรรมที่ป้องกันภัยธรรมชาติ

Innovation for Life I EP.62 นวัตกรรมที่ป้องกันภัยธรรมชาติ

ปัญหาน้ำท่วม // ญี่ปุ่นมีการสร้างนวัตกรรมเพื่อป้องกันภัยธรรมชาติต่างๆ /ประเทศไทยกับปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นทุกปี มีการทดลองหลายๆอย่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนจนเกิดนวัตกรรมเฉพาะหน้าเพื่อป้องกันเช่น บิ๊กแพ๊ก เป็นต้น

ดำเนินรายการโดย ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ และ ผศ.ดร.ศรากุล สุโคตรพรหมมี
ทางวิทยุราขชมงคลธัญบุรี FM 89.5MHZ
คลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต