FaceTheFact l การปรับปรุงห้องน้ำสำหรับผู้สูงวัย

FaceTheFact l การปรับปรุงห้องน้ำสำหรับผู้สูงวัย
.
ห้องน้ำเป็นห้องที่มีความสำคัญมาก การออกแบบจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย และความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องน้ำสำหรับผู้สูงวัย การออกแบบจะต้องมีความละเอียดลออเป็นพิเศษ ดังนี้
1. เลือกสีผนังห้อง กับพื้นห้องให้มีความแตกต่างกัน เพื่อให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างพื้นและผนัง
2. พื้นห้องน้ำต้องเรียบระดับเดียวกัน วัสดุปูพื้นต้องไม่ลื่น ใช้รางระบายน้ำทิ้งเพื่อแยกระหว่างโซนแห้งกับโซนเปียก
3. เลือกประตูบานเลื่อนแบบรางแขวน และควรมีความกว้างอย่างน้อย 90 cm. เพื่อสะดวกสำหรับการนำ Wheel Chair เข้าห้องน้ำ
4. ใช้ก๊อกน้ำ แบบก้านเปิดปิด
5. อ่างล้างหน้าให้ติดตั้งราวทรงตัว และปรับระดับให้สูงเหมาะกับ Wheel Chair
6. ติดตั้งราวทรงตัว
7. ติดตั้งอุปกรณ์เสริม สำหรับขอความช่วยเหลือ
เรื่องและภาพจาก https://scghome.com/living-ideas/articles
.
ดำเนินรายการโดย ผศ.สุภาพร แพรวพนิต และ ดร.ภัสสร สังข์ศรี
.
ออกอากาศ[ 15 ตุลาคม 2564] ติดตามรับฟังได้ทาง #Facethefact #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #ผู้สูงวัย #ผู้สูงอายุ #รู้ต่างวัย