FaceTheFact l รวมข้อคิดจากหัวข้อการบรรยายของ พระไพศาล วิศาโล วัดป่าสุคะโต จังหวัดชัยภูมิ

FaceTheFact l รวมข้อคิดจากหัวข้อการบรรยายของ พระไพศาล วิศาโล วัดป่าสุคะโต จังหวัดชัยภูมิ
.
ตัวอย่างข้อคิดที่น่าสนใจสามารถนำปรับใช้กับชีวิตประจำวัน ได้แก่
1. ในดีมีเสียในคุณมีโทษ
2. ดูแลตนเองดีกว่าจัดการคนอื่น
3. สงบได้แม้ถูกกระทบ
4. ปฏิบัติธรรมให้พอดี
5. ใช้ทุกอย่างให้พอดี
ตัวอย่างหัวข้อเหล่านี้หากค่อยๆพิจารณาย่อมทำให้การใช้ชีวิตมีสติและมีธรรมะชี้นำไปสู่หนทางที่ดีงาม
ที่มาข้อมูล You Tube Zen Sukato
.
ดำเนินรายการโดย ผศ.สุภาพร แพรวพนิต และ ดร.ภัสสร สังข์ศรี
.
ออกอากาศ[ 16 กันยายน 2565] ติดตามรับฟังได้ทาง #Facethefact #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #ผู้สูงวัย #ผู้สูงอายุ #รู้ต่างวัย