นักวิจัย มทร.ธัญบุรี ใช้พลาสมาเย็นเพิ่มผลผลิตให้กับถั่งเช่า เพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตร

ผศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า คณะวิจัยได้ศึกษาวิจัยและพัฒนา “การปรับปรุงการเจริญเติบโตของถั่งเช่าสีทองด้วยเทคโนโลยีพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติ” และได้ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยในมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564 “ศิลปะวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี “เห็ดถั่งเช่าสีทอง” มีคุณสมบัติสารสำคัญทางยาสูง เป็นอาหารเสริมที่มีความต้องการมากและมีราคาสูงมาก ต้องใช้ความชำนาญในการเพาะปลูกที่พิถีพิถัน ซึ่งเทคโนโลยีพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติ เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าเป็นสถานะที่ 4 ของสสาร องค์ประกอบของพลาสมาเย็นประกอบไปด้วย อิเล็กตรอน ไอออนบวก ไอออนลบ โฟตอน อนุพันธ์ออกซิเจนที่ว่องไวและอนุพันธ์ไนโตรเจนที่ว่องไว ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้การเร่งการเจริญเติบโตและเพิ่มปริมาณสารสำคัญของพืชได้
.
จึงนำองค์ความรู้ด้านฟิสิกส์มาประยุกต์ใช้ในผลงานวิจัย โดยการฉายพลาสมาเย็นด้วยเวลาที่เหมาะสมในขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ พบว่า ถั่งเช่าที่ได้รับการฉายพลาสมาเย็นมีโอกาสติดเชื้อน้อยกว่า ผลผลิตมากขึ้นและที่สำคัญเมื่อนำไปวิเคราะห์ทางเคมีพบว่า มีปริมาณสารสำคัญที่สูงกว่า โดยเฉพาะสารคอร์ไดเซปินและสารอะดีโนซีน ผลการวิจัยถือเป็นประโยชน์แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบการใหม่ในการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าหรือการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออื่นๆ ซึ่งมีความปลอดภัย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตในด้านการเกษตร ขณะนี้ผลงานดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการจดยื่นอนุสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา
.
ณัฐพล ดีอุต วิทยุราชมงคลธัญบุรี รายงาน