Tips for Trips by ศิลปศาสตร์ I EP. 11 I การท่องเที่ยวเชิงกีฬา

Tips for Trips by ศิลปศาสตร์ I EP. 11 I การท่องเที่ยวเชิงกีฬา
.
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากและช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยว เพราะจากการสำรวจพบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงกีฬามักใช้จ่ายสูงกว่านักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆ ถึง 3-4 เท่า
———————-
สาระความรู้ด้านการท่องเที่ยววิถีใหม่ เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทำความรู้จักกับท่องเที่ยวเทรนด์ใหม่สไตล์มูเตลู
เตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกเดินทาง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมกัน
ในรายการ Tips for Trips by ศิลปศาสตร์
นำเสนอสาระความรู้โดย
คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
ทุกวันอาทิตย์ 8.00 – 8.30 น.