สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ มทร.ตะวันออก บันทึกข้อตกลงความเข้าใจทางวิชาการกับ บริษัทพรีเมี่ยม แอร์ไลน์ จำกัด

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทน อธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.คุณานันท์ สุขพาสน์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ รักษาราชการแทนรองอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์บุญญวัฒน์ อักษรกิตติ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจทางวิชาการ กับ คุณทศพล วงศ์กิติกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท พรีเมี่ยม แอร์ไลน์ จำกัด พร้อมด้วย คุณลักษณีรายา คณานุรักษ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายประสานงานภาครัฐและเอกชน กัปตันสิทธิชัย สุกใส ผู้อำนวยการสถาบันการบิน พรีเมี่ยม แอร์ไลน์ และ กัปตันอิทธิกร ศิริรักษ์ หัวหน้าครูภาคพื้นและภาคอากาศ ณ ห้องปฏิบัติการชั้นสูงด้านบริหารจัดการการบินและบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ จังหวัดชลบุรี
.
บันทึกข้อตกลงความเข้าใจดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือทางวิชาการด้านการบินและอวกาศ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กับเครือข่ายหน่วยงานภายนอก ที่มีความเชี่ยวชาญ ให้เกิดความเข้มแข็งและเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายการศึกษาระดับชาติต่อไป
.
นางสาวสยุมพร บุญเกิด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รายงาน