มทร.ธัญบุรี จัดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา

RMUT TALK I มทร.ธัญบุรี จัดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา

สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ฐิตาภา สินธุรัตน์
อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้จัดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ชื่อหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม – วันที่ 27 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
โดยผู้เข้าร่วมโครงการเกินร้อยละ 80 จะได้รับวุฒิบัตร สามารถนำมาเทียบโอนหรือต่อยอดในหลักสูตรปริญญาโท สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพได้