การประมูลราคาขายทอดตลาด พัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการ สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี