ปวส.การบัญชี มทร.อีสาน คว้าเหรียญทองและเหรียญเงิน จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 6

นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบัญชี วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งมีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน โดย มทร.อีสานทำผลงานเยี่ยม คว้ารางวัลในการแข่งขันประเภททีม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้ถึง 2 รางวัล ได้แก่
รางวัลเหรียญทอง นายอรรคชัย หมีมะเริง และ นางสาววรางคณา ไชยณรงค์
รางวัลเหรียญเงิน นางสาวอัญมณี ละม่อมเมือง และ นางสาวมิลตรา ใจสบาย

โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมทีม คือ อาจารย์ศรัณย์พร รักษาพงษ์และอาจารย์มนฑกาล พงษ์เกษม นับเป็นอีกครั้งที่ มทร.อีสาน ได้แสดงให้เห็นถึงคุณภาพและมาตรฐานในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ ซึ่งจะพร้อมปฏิบัติงานได้จริงในอนาคต

วราภรณ์ นามบุตร งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ มทร.อีสาน รายงาน