มทร.ธัญบุรี ลดค่าเรียน 10% แจกทุนให้เปล่า 30 ล้านบาทกับนักศึกษายากจนและขาดแคลน

ผศ.ดร. สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี เปิดเผยว่าจาก สถานการณ์ระบาดโควิด-19 ในขณะนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาและครอบครัวเป็นอย่างมาก มหาวิทยาลัยจึงทำการสำรวจความต้องการของนักศึกษาโดยมีผู้ตอบแบบสำรวจกว่า 16,000 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของจำนวนนักศึกษาพบว่า ความคิดเห็นส่วนใหญ่มีความต้องการให้ลดค่าเล่าเรียนเพื่อแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัว ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้พิจารณาและจัดทำประกาศการลดค่าเล่าเรียนในภาคฤดูร้อนและภาคเรียนที่ 1/2564 ลง 10% คาดว่าจะใช้งบประมาณทั้งสิ้น 44 ล้านบาท ซึ่งการลดค่าเล่าเรียนในครั้งนี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ มทร.ธัญบุรี ยังได้จัดสรรทุนการศึกษาแบบเปล่าให้กับนักศึกษาภายใต้กรอบงบประมาณ 30 ล้านบาท สำหรับนักศึกษาที่ยากจนและขาดแคลน ซึ่งมีการดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 และจะไม่มีการลดลงแต่อย่างใด
.
ทั้งนี้ การจัดสรรทุนและการลดค่าเรียนคิดเป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 70 ล้านบาท มหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่จ่ายค่าเล่าเรียนฤดูร้อนเต็มจำนวนแล้ว 96.5% สามารถติดต่อขอรับเงินคืนจากระบบทะเบียนสำนักส่งเสริม ที่ www.oreg.rmutt.ac.th และติดต่อสอบถามสำนักงานส่งเสริมและทะเบียน 0-2549-3690
.
นายกฤตรัตน์ ดาวสุวรรณ วิทยุราชมงคลธัญบุรี รายงาน