Check 4 Drive I EP.57 – ปัญหาหลักที่เจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าต้องเผชิญ..อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

Check 4 Drive I EP.57 – ปัญหาหลักที่เจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าต้องเผชิญ..อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
.
การเพิ่มขึ้นของยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในปี 2019 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากยานพาหนะเป็นสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสหรัฐอเมริกา โดยคิดเป็นประมาณ 29 เปอร์เซ็นต์ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของสหรัฐอเมริกา ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าคาดว่าจะเติบโตเป็น 29.5% ของยอดขายรถยนต์ใหม่ทั้งหมดในปี 2573 เมื่อเปรียบเทียบแล้วยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าที่คาดว่าจะเติบโตในปี 2564 จะอยู่ที่ 3.4%
———————-
คลังความรู้ยานยนต์ ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
เช็คความพร้อมทั้งคุณและรถ ไขข้อข้องใจทุกปัญหารถยนต์
.
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมยานยนต์
ดร.นภดล กลิ่นทอง และวัชรินทร์ คันทะชา
.
ทุกวันอาทิตย์ 18.00 น. ทาง FM 89.5 MHz
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี
ทันสมัย เข้าใจรถ เข้าใจคุณ