มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หารือร่วมกับ University of Victoria เพื่อการจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

รศ.ดร. พิชัย จันทร์มณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ผศ.ดร. สายชล ชุดเจือจีน รองอธิการบดี และ ดร. จิรังรัก สมรรคจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี ให้การต้อนรับผู้แทนจาก University of Victoria ประเทศแคนาดา และคุณณัฐพล วัฒนาจารุกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท The Guidance ในโอกาสเข้าหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน การอบรมหลักสูตรระยะสั้น เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้กับ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
.
ฐิติรัตน์ แสงบุญเกิด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รายงาน