TwoToneTalk l บุคลิกภาพดีสร้างได้

TwoToneTalk l บุคลิกภาพดีสร้างได้ บุคลิกภาพมีความสำคัญอย่างมากในชีวิตประจำวันของเรา ซึ่งมีผลต่อทั้งการสื่อสาร การสร้างความเชื่อมั่น และเป็นปัจจัยหนึ่งที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน
รายการในตอนนี้จึงอยากคุณผู้ฟังมาพูดคุยเรื่องของบุคลิกภาพ รวมถึงพฤติกรรมง่ายๆ ที่ช่วยปรับบุคลิกภาพของเราให้ดูดีขึ้นทันทีด้วย
.
ดำเนินรายการโดย อ.พลอย ศรีสุโร และ อ.ตปากร พุธเกส
.
ออกอากาศ 27 พฤษภาคม 2566
ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #TwoToneTalk #บุคลิกภาพ #ปรับบุคลิกภาพ #พฤติกรรม