ราชมงคลพระนคร ชวนส่งต่อบริจาคหนังสือเพื่อน้อง ในโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปีที่ 4

RMUT TALK I ราชมงคลพระนคร ชวนส่งต่อบริจาคหนังสือเพื่อน้อง ในโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปีที่ 4
.
สัมภาษณ์ รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ มทร.พระนคร
.
ราชมงคลพระนคร ชวนส่งต่อบริจาคหนังสือเพื่อน้อง ในโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปีที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) กล่าวว่า ราชมงคลพระนคร ได้ร่วมกับศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน จัดโครงการหนังสือเพื่อน้อง ปีที่ 4 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม และปลูกฝังให้นักศึกษาเยาวชนคนรุ่นใหม่ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านและรู้จักแบ่งปันโอกาสให้กับผู้อื่น โดยการมอบหนังสือ อุปกรณ์การศึกษา อันจะทำให้นักเรียนได้เข้าถึงองค์ความรู้มากขึ้น ให้กับวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่ห่างไกล และขาดแคลนหนังสือ
.
ทั้งนี้ผู้สนใจร่วมบริจาคหนังสือ ณ จุดรับบริจาค งานสื่อสารองค์การส่วนกลางและงานสื่อสารองค์กรทั้ง 9 คณะ หรือซื้อหนังสือได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬา สาขาสยามสแควร์ โดยระบุว่าบริจาคในโครงการหนังสือเพื่อน้อง ตั้งแต่บัดนี้ – 14 มิถุนายน 2566 สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานสื่อสารองค์การ ราชมงคลพระนคร โทร. 0 2665 3777 ต่อ 6930
.
รับฟังรายการได้ทาง FM 89.5 MHz วิทยุราชมงคลธัญบุรี
ออกอากาศ วันที่ 29 พฤษภาคม 2566
เวลา 14.00 – 14.30 น.
ผู้ดำเนินรายการ อาทิตยา ปักกะทานัง