สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ตะวันออก เชิญชวนเข้าร่วมประชุม ส่งผลงานวิจัยและสิงประดิษฐ์ในงาน RMUTCON 2023

RMUT TALK I สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ตะวันออก เชิญชวนเข้าร่วมประชุม ส่งผลงานวิจัยและสิงประดิษฐ์ในงาน RMUTCON 2023
.
สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ตวงสิริ สยมภาค รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ตะวันออก
.
ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอบทความวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 13
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12
และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 5 (RMUTCON 2023)
.
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กำหนดจัดโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 13 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 5 (RMUTCON 2023) ภายใต้แนวคิด 9 ราชมงคล เสริมพลังผลักดันนวัตกรรมยั่งยืน และขับเคลื่อนวิถีชีวิตยุคต่อไปด้วยต้นแบบ BCG (9 RMUT Empowering and Promoting of Sustainable Innovation and BCG Model for the Next Normal) ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566 ณ สวนนงนุชพัทยา ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานวิชาการที่หลากหลายสาขาวิชาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นเวทีให้นักวิจัยได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และนำเสนอผลงานผลผลิต ผลิตภัณฑ์ งานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
.
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมและนำเสนอบทความทางวิชาการในงานประชุมวิชาการดังกล่าว สามารถส่งบทความฉบับเต็ม (Full paper) ตามรูปแบบที่กำหนดได้ทางเว็บไซต์ http://rmutcon2023.rmutto.ac.th ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2566
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 0 3313 6099 ต่อ 118-1186
.
รับฟังรายการได้ทาง FM 89.5 MHz วิทยุราชมงคลธัญบุรี
ออกอากาศ วันที่ 29 พฤษภาคม 2566
เวลา 14.00 – 14.30 น.
ผู้ดำเนินรายการ อาทิตยา ปักกะทานัง