ที่นี่RMUT l นักวิจัย มทร.ธัญบุรี นำท่านาฏศิลป์ประยุกต์ใช้ในรูปแบบการออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุ

ที่นี่RMUT l สถานีวิทยุ มทร.ธัญบุรี หารือกับคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ตะวันออก ผลิตรายการวิทยุ สร้างเครือข่ายและส่งเสริมองค์ความรู้สู่สาธารณะ
– มูลนิธิ มทร.อีสาน จับมือ มูลนิธิพัฒนาสกลนครสู่ความยั่งยืน ผลักดันการจัดตั้งศูนย์ไตเทียม ให้บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ตามเกณฑ์ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
– นักวิจัย มทร.ธัญบุรี นำท่านาฏศิลป์ประยุกต์ใช้ในรูปแบบการออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุ
.
ดำเนินรายการโดย ดาริสา ตระกูลแง็ก
.
ออกอากาศ 28 กันยายน 2566
ติดตามรับฟังได้ทาง #ที่นี่RMUT #ราชมงคล #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #9ราชมงคล #กลุ่มราชมงคล