มทร.อีสาน ลงนาม MOU สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา หวังผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากร รองรับเทคโนโลยีด้านระบบราง และโลจิสติกส์ของไทย

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมคณะผู้บริหาร มทร.อีสาน ให้การต้อนรับ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา และคณะผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา และโรงเรียนในสังกัด จำนวนกว่า 50 โรงเรียน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มทร.อีสาน นครราชสีมา โดยมี ดร.อุดม พรมพันธ์ใจ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นที่ปรึกษาคณะระบบรางและการขนส่ง มทร.อีสาน เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา และมี รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชิต คำภาหล้า คณบดีคณะระบบรางและการขนส่ง มทร.อีสาน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการทำความร่วมมือ
.
สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการด้านระบบรางและการขนส่ง รวมถึงร่วมกันใช้เทคโนโลยี ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอน และสถานที่ เพื่อถ่ายทอดแลกเปลี่ยน และพัฒนาองค์ความรู้สำหรับการพัฒนาศักยภาพให้แก่นักเรียน นำไปสู่การพัฒนาด้านกายภาพสังคม และเศรษฐกิจของไทยในอนาคต นอกจากนี้จะมีการให้โควตาคัดพิเศษ (รอบที่ 1) แก่โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด สพม.นครราชสีมา ทั้ง 50 แห่งอีกด้วย
.
วราภรณ์ นามบุตร งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ มทร.อีสาน รายงาน