RT Freshey (EP.2) I เตรียมพร้อมในเข้าศึกษา และการแข่งขันประกวดหนังสั้นด้านโปรดักชัน

RT Freshey (EP.2) I เตรียมพร้อมในเข้าศึกษา และการแข่งขันประกวดหนังสั้นด้านโปรดักชัน

ช่วงที่ 1 การเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อในสาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน การเตรียมผลงาน (Portfolio) และการเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์ การเรียนในชั้นปีที่ 1 การปรับตัวและเพิ่มเติมทักษะด้านการเรียนสายงานโปรดักชัน การเขียนบทและพื้นฐานการถ่ายภาพ มุมมองภาพ
ช่วงที่ 2 ร่วมพูดคุยประสบการณ์การเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ Tiplife SHRT FILM CONTEST 2023 บริษัททิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นการประกวดหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ “มุมมองประกันชีวิตกับคนรุ่นใหม่” โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จำนวน 3 คนประกอบด้วยนางสาวกัญญิมา ธานุวัฒ นางสาวเบญญาภา เงาศิลป์ชัยและนางสาวชนัญชิดา นารักษ์ สามารถคว้ารางวัลที่ 2 และรางวัลชมเชย เนื้อหาในการพูดคุยเริ่มตั้งแต่การศึกษาโจทย์ การหาข้อมูลเพื่อนำมาเขียนบท และการปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่ม รวมถึงขั้นตอนการผลิตหนังสั้น การถ่ายทำและการตัดต่อ เพื่อเป็นแนวทางให้กับน้องๆ ที่สนใจศึกษาต่อด้านการผลิตสื่อ

ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย บุตรแก้ว สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
แขกรับเชิญ นางสาวกัญญิมา ธานุวัฒ นางสาวเบญญาภา เงาศิลป์ชัยและนางสาวชนัญชิดา นารักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน