มทร.ล้านนา ดึงภาคเอกชนร่วม MOU สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมอากาศยาน ไร้คนขับแบบครบวงจรแห่งแรกของภาคเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมอากาศยานไร้คนขับ (โดรน)” ร่วมกับผู้แทนจากภาคเอกชน ประกอบด้วย บริษัท เนทซีโรคาร์บอน จำกัด สมาคมเกษตรปลอดภัย และ บริษัท อีซี่(2018) จำกัด เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการผลิตนักบินโดรนมืออาชีพ ภายใต้หลักสูตรวิศวกรรมอากาศยานไร้คนขับ มุ่งผลิตนักบินที่มีความรู้ความสามารถตามหลักสากลอย่างมืออาชีพ การซ่อมบำรุงโดรน การวางแผนการบินและวิเคราะห์ภาพถ่ายจากโดรน ในงานเชิงวิศวกรรม การควบคุมโดรนเพื่อการเกษตร และการบินเพื่อสนับสนุนภารกิจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า ตลอดจนสามารถพัฒนาสู่การเป็นผู้ฝึกสอนการบินโดรน ซึ่งจะมีการจัดการเรียนการสอนในอนาคต ควบคู่กับการเปิดเป็นศูนย์ฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปที่สนใจ
.
ธริษตรี ธนรัตนพิมลกุล วิทยุราชมงคลล้านนา รายงาน