มทร.ธัญบุรี เปิดรับนักศึกษารอบ TCAS4 Direct Admission 463 ราย 27 – 30 พ.ค.นี้

ผศ.ณัชติพงศ์ อูทอง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวว่า มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาที่ มทร.ธัญบุรี การรับนักศึกษาTCAS4 Direct Admission ปีการศึกษา 2567 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 และ กศน. ซึ่งคณะที่เปิดรับนักศึกษา ประกอบด้วย คณะศิลปศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะพยาบาลศาสตร์ รวม 463 ราย ซึ่งการสอบในรอบนี้จะเป็นการสอบสัมภาษณ์และวัดสมรรถนะ ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 1 มิ.ย.2567 และมี การสอบในวันที่ 4 มิ.ย.2567
สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกนั้น นักเรียนจะต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามสาขาวิขาที่กำหนด ผลการเรียน GPAX 6 ภาค หรือผลคะแนน TGAT/TPAT หรือ A-Level และ Portfolio ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร ทั้งนี้ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เพื่อจัดกลุ่มเรียนปรับพื้นฐานก่อนเปิดภาคการศึกษาอีกด้วย
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://oreg.rmutt.ac.th ระหว่างวันที่ 27-30 พ.ค.2567
.
เรียบเรียงและรายงานโดย อาทิตยา ปักกะทานัง