โครงการประกวดสุดยอดพิธีกรและผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2567

RMUT TALK l โครงการประกวดสุดยอดพิธีกรและผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2567

สัมภาษณ์ คุณกรรณิการ์ ฟองเขียว ประธานฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์ องค์การนักศึกษา
ผู้ได้รับรางวัลสุดยอดพิธีกรประจำมหาวิทยาลัย
คุณธัญวิชญ์ สงสีจันทร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
คุณชนพล วิเลปะนะ คณะศิลปศาสตร์

ผู้ได้รับรางวัลอัญเชิญตรามหาวิทยาลัย
คุณกฤตชัย ธนาบูรณะสิริ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คุณเพรชรุ่งทิวา ประชุมรักษ์ คณะพยาบาลศาสตร์

โครงการประกวดสุดยอดพิธีกรและผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2567
วันที่ 12 มิถุนายน 2567 ดร.สุรชัย รุ่งเรืองกุลวนิช รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ และ ผศ.สายฝน บูชา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มอบรางวัลและแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสุดยอดพิธีกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี

ผู้ได้รับรางวัลสุดยอดพิธีกรประจำมหาวิทยาลัย (ฝ่ายชาย)
รางวัลชนะเลิศ คุณธัญวิชญ์ สงสีจันทร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 คุณกิตติกวิน มีไผ่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 คุณอติวิชญ์ ม่วงมิ่งสุข คณะศิลปศาสตร์

ผู้ได้รับรางวัลสุดยอดพิธีกรประจำมหาวิทยาลัย (ฝ่ายหญิง)
รางวัลชนะเลิศ คุณชนพล วิเลปะนะ คณะศิลปศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 คุณสิริขวัญ บุญขวัญ คณะศิลปกรรมศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 คุณยุวรรดา เกิดเหม็น คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ผศ.คำรณ ย่องซื่อ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มอบโล่รางวัลและแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี

ผู้ได้รับรางวัลอัญเชิญตรามหาวิทยาลัย (ฝ่ายชาย)
รางวัลชนะเลิศ คุณกฤตชัย ธนาบูรณะสิริ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 คุณวัชสัณห์ จิตดี คณะศิลปศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 คุณบัญญัติ ศรีสวัสดิ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

ผู้ได้รับรางวัลอัญเชิญตรามหาวิทยาลัย (ฝ่ายหญิง)
รางวัลชนะเลิศ คุณเพรชรุ่งทิวา ประชุมรักษ์ คณะพยาบาลศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 คุณภิรญา จำนงค์สูญ คณะศิลปกรรมศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 คุณภัทรานิษฐ์ กิ่งรัตน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

รับฟังได้ทาง FM 89.5 MHz. Innovation for Life วิทยุราชมงคลธัญบุรี
ออกอากาศ วันที่ 17 มิถุนายน 2567
เวลา 14.00 – 14.30 น.
ผู้ดำเนินรายการ อาทิตยา ปักกะทานัง