Power of Art (EP.4) I ดนตรีมีครู

Power of Art (EP.4) I ดนตรีมีครู

พิธีไหว้ครูดนตรีไทย
การไหว้ครูดนตรีไทย เป็นส่วนหนึ่งของประเพณีและวัฒนธรรมที่มีต้นกำเนิดมานานแล้วในประเทศไทย มันแสดงถึงความเคารพและการเคารพอาจารย์หรือผู้ฝึกสอนดนตรีซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสอนและส่งเสริมพัฒนาทักษะดนตรีของนักเรียนหรือนักเรียนดนตรีการไหว้ครูดนตรีเป็นการแสดงความเคารพและความยินดีต่อความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากครูหรืออาจารย์ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นในความสำเร็จในการเรียนรู้ดนตรีไทยได้อย่างมาก

ดำเนินรายการโดย อาจารย์ภานุรัชต์ บุญส่ง
แขกรับเชิญ อ.บุญสืบ เรืองนนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีคีตศิลป์ไทย

รับฟังรายการได้ทาง FM 89.5 MHz Innovation for Life วิทยุราชมงคลธัญบุรี
วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน เวลา 8.00 – 8.30 น.
นำเสนอสาระความรู้โดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
https://www.fa.rmutt.ac.th