สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนายวีรศักดิ์ วงศ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี โดยได้มีการนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบายและแถลงแนวทางบริหารจัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีและเปิดให้ประชาคมรับฟังแล้ว เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมราชมงคล มทร.ธัญบุรี และ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ได้พิจารณากลั่นกรองสัมภาษณ์ผู้สมัคร ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ ศูนย์การค้าบางซื่อจังชัน มีผู้ผ่านการพิจารณาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี 2 ท่าน โดยผู้ที่ผ่านการพิจารณาได้นำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบายและแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคมที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี ผลปรากฎว่า สภามหาวิทยาลัยได้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คือ ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด โดยหลังจากนี้ มหาวิทยาลัยจะมีการดำเนินการเสนอเพื่อขอรับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีต่อไป