อาจารย์สิทธิศักดิ์ โรจชะยะ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พร้อมด้วยทีมคณะทำงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประดิษฐ์เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลแบบอัตโนมัติ ที่สามารถแสดงจำนวนครั้ง วันและเวลาในการกดใช้งานของเจลแอลกอฮอล์ผ่านทางจอ OLED เพื่อลดปัญหาการติดเชื้อโรคจากมลพิษที่อยู่รอบ ๆตัวและเพื่อนำไปผลิตเชิงพาณิชย์ได้ ในอนาคต โดยมีเป้าหมายที่จะทำขึ้นเพื่อใช้ในหน่วยงานและเพื่อจะมอบให้กับโรงพยาบาลสิเกา จังหวัดตรังต่อไป ...

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช นำโดย ผศ.ดร.อาคม ลักษณะสกุล และ ดร.สุพร ฤทธิภักดี อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมด้วยนักศึกษา ได้ทำการผลิตเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติเพื่อลดการสัมผัส เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค “COVID-19” ในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย และยังพบว่าผู้ติดเชื้อยังคงมีจำนวนแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ขนอม จึงมีแนวคิดทำสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติเพื่อลดการสัมผัส” ...

ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม หรือศูนย์ AIC และการประชุมทำความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ AIC การจัดตั้งศูนย์ AIC มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนและส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์นวัตกรรม รวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตร อีกทั้งยังเป็นศูนย์อบรมบ่มเพาะเกษตรกร สนับสนุน ...

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา, เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ตัวแทนโรงพยาบาลสงขลา สาธารณสุขสงขลาจังหวัดสงขลา พัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา และ ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ การจัดทำหน้ากากอนามัย และผลิตหน้ากากอนามัย สำหรับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ...

คณาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา ร่วมกันผลิตเจลล้างมือแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ สำหรับใช้ในการแจกจ่ายภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาใช้ในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและนักศึกษา พกพาเจลล้างมือ เพื่อให้สามารถล้างมือได้บ่อยขึ้น และหากผู้ใดป่วย มีไข้ ก็ขอให้สวมใส่หน้ากากอนามัย แต่หากมีอาการเข้าข่ายต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสโควิด19 พร้อมมีประวัติเดินทางไปในประเทศกลุ่มเสี่ยงให้รีบพบแพทย์ เพื่อตรวจอย่างละเอียด โดย ดร.นุชลี ...

ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมคณะผู้บริหาร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตัวแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ตัวแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาการวิจัย การเลี้ยงโคนม การแปรรูป และการตลาดผลิตภัณฑ์นม โดยมีนายธีระพัฒน์ บุญถาวร ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมพัทลุง และคณะกรรมการ ร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ...

น.ส.รื่นฤทัย รอดสุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขาศิลปกรรมและออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) เปิดเผยว่า ศิลปะการแทงหยวก เป็นอีกหนึ่งงานศิลปะไทย แขนงงานเครื่องสด โดยทางภาคใต้การสร้างงานฝีมือชิ้นนี้โดยหลักจะขึ้นอยู่กับวาระและโอกาสอันควร อาทิ งานศพ (พระสงฆ์หรือบุคคลสำคัญ) เทศกาลสงกรานต์ ประเพณีชักพระ ทั้งนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ...

ผศ.อุดร นามเสน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด สนับสนุนงบประมาณโครงการสร้างประติมากรรม และงานศิลปะเชิงสร้างสรรค์ (ถนนชลาทัศน์) เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่บริเวณชายหาดชลาทัศน์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดย ผศ.อุดร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนบทบาทเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม โดยมีเป้าหมาย ...