ผศ.ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มอบหมายให้ ผศ.ศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานพร้อมกล่าวต้อนรับคณะผู้ปกครองและนักเรียน ใน “ โครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม ” ตามที่บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ ห้องประชุมหญ้าทะเล สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยคณะกรรมการต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคม 2566 นี้ โดยได้มีการชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ อาทิ การจัดเตรียมสถานที่ การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม พิธีการ การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เป็นต้น เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมใหญ่ ...

อาจารย์กัตตินาฏ สกุลสวัสดิพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดการเรียนการสอนแบบบูรณากับหน่วยงานภายนอก ในรายวิชาการจัดการลุ่มน้ำและรายวิชาเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย โดยได้ความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำ โดยคุณศุภรานนท์ จรชัย ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิงส์วอเตอร์เวิลด์ จำกัด ในการบูรณาการจัดการเรียนการสอน ในหัวข้ออุทกวิทยาและการจัดหาแหล่งน้ำดิบ ทั้งนี้ ทางวิทยากรได้นำอุปกรณ์ที่บริษัทใช้ปฏิบัติงานอยู่จริง ...

อาจารย์ศุภเวทย์ สงคง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ เข้ารับประกาศเกียรติคุณผลงานดีเด่น ด้านหน่วยงานการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ประเภทสถานศึกษาดีเด่นประจำปี 2562-2565 พร้อมด้วย นางสาวธิติมา รักถนอม นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับประกาศเกียรติคุณผลงานดีเด่น ด้านผู้ประสานงานการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตดีเด่น ประจำปี 2562- ...

ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) กับ มูลนิธิพระวิเชียรโมลี (แฉล้ม เขมฺปญฺโญ) โดย พระเทพสุธรรมญาณ ประธานกรรมการมูลนิธิพระวิเชียรโมลี (แฉล้ม เขมฺปญฺโญ) ...

นายคามิน จำเนียรกิจ และนายจักรราช ชูจิต นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง ออกแบบและสร้างเครื่องบริหารจัดการทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์อัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีทางด้าน IoT เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ โดยมองว่าการบำรุงรักษาและการทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์เป็นสิ่งที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ และเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมในการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ในการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ โดยเครื่องทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์อัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีทางด้าน IoT เป็นระบบเครือข่ายรวมของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อถึงกันด้วยเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวก ในการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์กับระบบคลาวด์ สามารถควบคุมการทำงานผ่านโทรศัพท์มือถือ ...

ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจด้านวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์ ...

อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมคณาจารย์ นักศึกษา ร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม (Bootcamp) พัฒนาผู้ประกอบการ การอบรมเชิงปฏิบัติการและเสวนากระบวนการกลุ่ม (Focus Group) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมเดอะโกลด์ลิฟวิ่งทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์ CEO-LEAN Business ...

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ นำโดย ผศ.ดร.สุภาษิต ชูกลิ่น พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศิรินาถ ศรีอ่อนนวล ผศ.ดร.ธณิกานต์ ธรสินธุ์ และ ดร.สุธาสินี ทองนอก อาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร รวมทีมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “คุณค่าทางโภชนาการและการแปรรูปข้าวเบายอดม่วง” ในกิจกรรมส่งเสริมการปลูกข้าวเบายอดม่วง ...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการวิจัยชุมชนนวัตกรรม ณ กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งบ้านสวนกง ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดย มทร.ศรีวิชัย จัดกิจกรรมการติดตามโครงการวิจัยชุมชนนวัตกรรม (field visit) ระยะ 9 เดือน จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ภายใต้ชุดโครงการ “การพัฒนาชุมชนระดับตำบลแบบมีส่วนร่วมด้วยเทคโนโลยีพร้อมใช้เพื่อยกเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดสงขลา” ประจำปีงบประมาณ ...