นายภานุวัฒน์ คีรินทร์ และ นายชัยวัฒน์ ประดิษฐ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ โดยมี ดร.ประเสริฐ นนทกาญน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้คิดประดิษฐ์ระบบตรวจวัดและแจ้งเตือนคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์และออนไลน์พร้อมกับตำแหน่งจีพีเอส โดยที่ระบบมีความสามารถในการวัดค่าฝุ่นได้ทุกระดับ คือ PM1 ...

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดย ดร.วิกิจ ผินรับ หัวหน้าโครงการธนาคารปูม้าตรัง กระบี่ มทร.ศรีวิชัย จัดกิจกรรม “วันกินปูม้าตรัง” ตลาดรวมใจ ไทยช่วยชาติ ร่วมกับ จังหวัดตรัง โดยพาณิชย์จังหวัดตรัง ภาคเอกชน Robinson Lifestyle Trang ...

นายสันติ นิลวัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง เปิดเผยว่า สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง นำเต่าตนุเกยตื้นซึ่งรักษาจนหายเป็นปกติแล้ว นำไปปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ โดยเต่าตนุตัวดังกล่าวเกยตื้น เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา พบบริเวณหาดหยงหลิง ต.เกาะลิบง อ.กันตัง ...

ดร.ประเสริฐ นนทกาญจน์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ สร้างวัตกรรมตู้ฟักไข่อัจฉริยะซึ่งเป็นชุดระบบสำเร็จรูปที่ออกแบบและเขียนโปรแกรมเพื่อที่จะเพิ่มฟังก์ชั่นการทำงานของตู้ฟักไข่ทั่ว ๆไปให้เป็นตู้ฟักไข่แบบอัจฉริยะ โดยการทำงานของเครื่องฟักไข่ที่มีอยู่ทั่วไปจะมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม จะต้องใช้เจ้าหน้าที่อยู่ประจำในการดูและแก้ไขเมื่อมีการทำงานที่ผิดปกติ แต่สำหรับระบบตู้ฟักไข่แบบอัจฉริยะสำเร็จรูป จะนำเอาหลักการและส่วนประกอบของชุด Smart-Sensor และระบบ IOTs มาใช้ร่วมกันในการเฝ้าดูแลและแจ้งเตือนเมื่อสภาพแวดล้อมตัวใดตัวหนึ่งมีปัญหา ซึ่งความสามารถของชุดนี้จะสามารถแจ้งเตือนเมื่อมีปัญหาของอุณหภูมิและความชื้น โดยแจ้งเตือนผ่าน Smart-Phone/PC มีการเก็บค่าข้อมูลแบบตลอดเวลาสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้และมีชุดถ่ายภาพที่จะถ่ายภาพลูกไก่ ...

ฝ่ายจัดการโครงการการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนและสังคมต่อสู้การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัยโดย กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดกิจกรรมส่งมอบเทคโนโลยีและนิทรรศการผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมศรีวิศว อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยได้รับเกียรติจาก นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี ผศ.ดร.ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ ...

ผศ.ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท คูก้า (ไทยแลนด์) จำกัด นำโดย คุณทวิวัชร์ เรืองปัญญาโรจน์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน สำหรับการ MOU ในครั้งนี้ เพื่อให้ ...

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) โดยได้รับงบประมาณสนับสุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคต หลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชื่อหลักสูตร ระบบการบริหารจัดการน้ำการเกษตรอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี IoT (Internet of Things for ...

ดร.ทัชชญา สังขะกูล อ.เรืองรัมภา อินทรักษ์ อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และผศ.นันทชัย ชูศิลป์ อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะวิจัยโครงการ“นวัตกรรมชุมชนต้นแบบจากเศษต้นจากเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนวังวน จังหวัดตรัง” ภายใต้ความร่วมมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน อ.กันตัง จ.ตรัง ร่วมนำเสนอรูปแบบ ...

รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็นชุมชนด้านการพัฒนาระบบจราจรอัจฉริยะร่วมกับ ผศ.ดร.ชลัท ทิพากรเกียรติ หัวหน้าโครงการ ดร.นรบดี สาละธรรม วิศวกร และที่ปรึกษาโครงการจากกรมทางหลวงชนบท นางธีราธัญญ์ วราภัคทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยเขต 12 สงขลา นายวรพจน์ ...

สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการ “การทำบรรจุภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์กล้วย” สู่เชิงพาณิชย์ เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองเสาธง ตำบลควนรู–คูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยมี อาจารย์ณัฐวุฒิ จันศรีบุตร ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ บุคลากร ...