ที่นี่RMUT l – ครุศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ มทร.ล้านนา และ ม.เทคนิคศึกษาแห่งดอร์ทมุนด์ จัดประชุมวิชาการนานาชาติ พัฒนาการอาชีวศึกษาและจัดการศึกษาวิชาชีพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ – มทร.กรุงเทพ ร่วมประชุมความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษา ณ เมืองหลิวโจวและเมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน . ดำเนินรายการโดย ดาริสา ...

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ได้จัดพิธีเปิดความร่วมมือทางวิชาการกับ ธนาคารออมสิน ภายใต้โครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2566” ณ ห้องสงฆ์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี สำหรับโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 เป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างธนาคารออมสิน ...

นายชนัญชิดา ณะสม นักศึกษาปริญญาโท คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี คิดค้นผลงานวิจัย “หมวกคลุมศีรษะทารกแรกเกิดสำหรับเข้ารับการส่องไฟ” โดยมี รศ.ดร.สาคร ชลสาคร คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.ศุภนิชา ศรีวรเดชไพศาล อาจารย์สาขาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิจัย . โดย นายชนัญชิดา เปิดเผยว่า ...

นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการ จ.สระบุรี เป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย สินค้าเผือกหอมบ้านหมอ ให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตและผู้ประกอบการ ณ ห้องรับรองชั้น 4 ศาลากลาง จ.สระบุรี . จ.สระบุรี ได้ขอขึ้นทะเบียน “เผือกหอมบ้านหมอ” เป็นสินค้าสิ่งบ่งขี้ทางภูมิศาสตร์ หรือสินค้า GI กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ...

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จ.ปทุมธานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคนิคศึกษาแห่งดอร์ทมุนด์ (TU Dortmund University) สหพันธรัฐเยอรมนี พร้อมด้วย มทร.ล้านนา จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “Thai-German TVET Conference on Research Cooperation in Southeast ...

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ได้ดำเนินโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ‘From Gen Z to be CEO’ ประจำปี 2566 ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี ในการเพิ่มพูนองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ซึ่งมีนักศึกษาจาก ...

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการสัมมนาสร้างเครือข่ายครู-อาจารย์แนะแนว ประจำปี 2566 มีอาจารย์เข้าร่วมโครงการกว่า 230 คน จาก 91 สถานศึกษา โดยเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแนะแนวศึกษาต่อใน มทร.ธัญบุรี เช่น หลักสูตรที่เปิดในมหาวิทยาลัย เข้าใจตัวเองก่อนเลือกเส้นทาง ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้ ...

นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงนามประกาศรายชื่อ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” เป็นผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 ซึ่งมีตำแหน่งที่คาดว่าจะเปิดสอบแข่งขันจำนวนมาก เช่น นักวิชาการด้านต่างๆ เจ้าพนักงาน สัตวแพทย์ พยาบาลเทคนิค รวมถึง ครูผู้ช่วย ขณะที่มีการคาดการณ์เรื่องกรอบเวลาในการดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้ . ก.ย.2566 ได้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นผู้ออกข้อสอบและจัดสอบแล้ว ...

รศ.ดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และทีมงานฝ่ายผลิตรายการ เดินทางเข้าพบ อ.ละอองศรี เหนี่ยงแจ่ม คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ตะวันออก โดยมี ดร.สุมาลี สมนึก รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย, นางสาวฉันท์ชนก กิ่มแก้ว รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี, นางสาวธิติยา ไกรบุตร นักปฏิบัติการอุดมศึกษา และ ...

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2566 เรียนเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์ แผน ก แบบ ก2 ...