ผศ.ณัชติพงศ์ อูทอง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวว่า มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาที่ มทร.ธัญบุรี การรับนักศึกษาTCAS4 Direct Admission ปีการศึกษา 2567 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 และ กศน. ซึ่งคณะที่เปิดรับนักศึกษา ประกอบด้วย คณะศิลปศาสตร์ ...

Times Higher Education (THE) ได้จัดพิธีมอบรางวัล THE Awards Asia 2024 ให้กับสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยที่มีโครงการโดดเด่นและเป็นผู้นำแต่ละสาขาของภูมิภาคเอเชีย ในระหว่างการประชุมสัมมนาวิชาการ THE Asia University Summit ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ ...

วันที่ 23 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา) นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, ...

ผศ.ดร.สุรินทร์ แหงมงาม ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการจัดโครงการประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนบน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นเจ้าภาพหลักนั้น จากการประกวดทั้งหมด 15 ประเภท ซึ่งมีมหาวิทยาลัยในเครือข่ายร่วมประกวดทั้งหมด 15 ...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ส่งคณะนักประดิษฐ์นักวิจัย ที่ผ่านการคัดเลือกผลงานจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นการประกวดและการจัดแสดงนิทรรศการมากกว่า 700 ผลงาน จาก 20 กว่าประเทศเข้าร่วมการประกวดในงาน “The 35th International Invention, Innovation & Technology ...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา 09.00-14.00 น. ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 ...

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) Innovation Demonstration School of RMUTT เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเข้าทํางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา) ตําแหน่งครูผู้ช่วย (สายวิชาการ) จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัคร สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ การสอนคณิตศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการสอนคณิตศาสตร์ อัตราเงินเดือน ...

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือ มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 TCAS4 Direct Admission ในหลักสูตรปริญญาตรี 5 หลักสูตรได้แก่ สาขาการผลิตพืช สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สาขาสัตวศาสตร์ สาขาประมง สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ระหว่างวันที่ 27 ...

ศูนย์นวัตกรรมระบบราง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดอบรมหลักสูตรการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบจำหน่ายกำลังไฟฟ้า สำหรับงานรถไฟชานเมืองและความเร็วสูง รุ่นที่ 2 บรรยาย 6 วัน 48 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2567 และ 20-22 มิถุนายน 2567 เวลา ...

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ เทียบโอน ภาคพิเศษ ต่อยอดเส้นทางอาชีพ อาทิ นักวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ นักเทคโนโลยีทางการพิมพ์ นักออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ และผู้ประกอบการธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ . คุณสมบัติผู้สมัคร จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ปวส. ทุกสาขาวิชา เรียนเฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์ ...