มทร.กรุงเทพ จับมือ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด มุ่งผลิตบุคลากรสู่ความเป็นเลิศด้านงานวิศวกรรม Supply Chain Management และภาษาอังกฤษ


ดร.สุกิจ นิตินัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ภายใต้วัตถุประสงค์ในการร่วมกันพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และบุคลากรของบริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ให้มีความรู้พื้นฐานด้านงานวิศวกรรม Supply Chain Management และภาษาอังกฤษ โดยความร่วมมือนี้ทั้งสององค์กรจะร่วมกันดำเนินการจัดการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษาและบุคลากร เพื่อผลิตบุคลากรที่มีทักษะความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม