อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เผย 9 ราชมงคล พร้อมขานรับปรับหลักสูตรพัฒนาอาชีพในอนาคต เรียกร้องภาครัฐต้องให้งบประมาณสนับสนุนและเอกชนต้องร่วมมือ


นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวถึงกรณีที่นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแนะนำให้มหาวิทยาลัยต้องจัดหลักสูตรระยะสั้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีว่า เป็นเรื่องที่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยที่เน้นสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องปรับตัวตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาแรงงานในอนาคตให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ในส่วนของ มทร. ทั้ง 9 แห่งได้ปรึกษาหารือและร่วมกันทำแผนปรับปรุงเมื่อ 5 ปีที่แล้ว เพื่อรับมือต่อเทคโนโลยีที่จะเข้ามาในอนาคตแล้ว คือ รายวิชาและสาขาที่เปิดสอนต้องมุ่ง 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาลทั้งหมด เช่น อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อย่างไรก็ตามนอกจากรัฐบาลจะมีนโยบายออกมาแล้ว ยังอยากให้มีงบประมาณที่สนับสนุนมหาวิทยาลัยออกมาด้วย และอยากให้ภาคเอกชนให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเพื่อให้พัฒนากำลังคนตอบสนองภาคอุตสาหกรรมไปด้วยกัน การพัฒนากำลังคนให้เห็นผลของการเปลี่ยนแปลงต้องใช้ระยะเวลานาน อาจเป็น 10 ปีหรือ 15 ปี แต่ขณะนี้ มทร.ทั้ง 9 แห่ง ต่างขานรับนโยบายรัฐบาลในการผลิตกำลังคนที่จะเพิ่มแรงงานเพื่อรองรับอาชีพในอนาคตแล้ว เพราะวันข้างหน้า หุ่นยนต์จะถูกใช้ในการทำงานมากยิ่งขึ้น คนทำงานน้อยลง แต่การใช้คนน้อยลงก็ต้องใช้คนที่มีเข้ารู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี มีสมรรถนะขั้นสูงเข้ามาทำงานด้วยเช่นกัน