มทร.พระนคร จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ


คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จากทุกสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประกาศนียบัตร พร้อมทุนการศึกษา ในงานครบรอบวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 14 ปี RMUTP GOES DIGITAL GOES GREEN ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2562 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการและทักษะด้านบัญชีได้อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้ – 11 มกราคม 2562 เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bus.rmutp.ac.th