สถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี ร่วมแสดงความยินดีผู้ดำเนินรายการชีวิตวัฒนธรรม ในโอกาสเข้ารับ รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม “ราชมงคลสรรเสริญ ประจำปีพุทธศักราช 2565


ผศ.ดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี อาจารย์กุลภัสสร์ กาญจนภรางกูร ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและการผลิตสื่อสมัยใหม่ สถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับ นางพนอ ธรรมเนียมอินทร์ ผู้ดำเนินรายการชีวิตวัฒนธรรม ออกอากาศทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัย มทร.ธัญบุรี ในโอกาสเข้ารับ รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม “ราชมงคลสรรเสริญ ประจำปีพุทธศักราช 2565” ประเภทผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมกิตติมศักดิ์ ด้านวัฒนธรรม วัฒนธรรมทางภาษา ณ หอประชุมราชมงคล มทร.ธัญบุรี วันที่ 15 กันยายน 2565
.
โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2565 ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 23 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กำลังใจแก่บุคคลที่ประกอบคุณงาม ความดี เสียสละ ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ กำลังความคิด ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อเป็นการยกย่องสรรเสริญให้กำลังใจต่อผู้เข้ารับรางวัล โดยกำหนดเลือกวันมอบรางวัลที่เหมาะสม ตรงกับวันสำคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คือ “วันราชมงคลน้อมเกล้า” วันที่ 15 กันยายนของทุกปี โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยได้พิจารณาตัดสินผลงานเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งมีรายชื่อบุคคลสำคัญที่มีชื่อเสียงเข้ารับรางวัลราชมงคลสรรเสริญในปีนี้หลายท่านด้วยกัน แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก คือ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมกิตติมศักดิ์ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทบุคคลทั่วไป และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทนักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล