นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคว้าเงินรางวัลในการประกวดแผนธุรกิจธนาคารออมสิน

ผศ.ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นักศึกษาทีม SCI-Muu โดยมี นางสาวญาดา สุรภาพนาวิน และนางสาวนภสกรณ์ คำหอมกุล พร้อมด้วยนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวพรรณพัชร พรหมกระจ่าง นางสาวสุกัญญา ชอบมาก และนางสาวปุณยาพร ปลื้มฤทัย ที่ผ่านเข้ารอบ 25 ทีมจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
.
การประกวด Prototype to Company ในกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ภายใต้โครงการสร้างผู้ประกอบการ GSB Micropreneur Academy ประจำปี 2566 รับทุนการศึกษาจากธนาคารออมสิน 50,000 บาท พร้อมเงินทุนสนับสนุนในการก่อตั้งธุรกิจ 200,000 บาท ตามแผนธุรกิจที่นำเสนอ ได้แก่ การนำวัสดุเหลือใช้จากแกลบและกระดองหมึก กลับมารีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับผลิตอัญมณีแก้วคริสตัล ภายใต้ชื่อแบรนด์ KRYSTALRIO ซึ่งช่วยลดขยะ ลดการก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก อีกทั้งธุรกิจนี้ยังสามารถเป็นผู้ผลิตอัญมณีก้อนเพื่อทดแทนแหล่งวัตถุดิบที่เหลือน้อยในปัจจุบัน โดยมี รศ.ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ศรีสุดา อินทมาศ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เป็นที่ปรึกษาทีม
.
นันทนา สีมา สื่อสารองค์การราชมงคลพระนคร รายงาน