คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดแข่งขันทำอาหารไทย อาหารฟิวชั่น

RMUT TALK l คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดแข่งขันทำอาหารไทย อาหารฟิวชั่น

สัมภาษณ์ อาจารย์วรลักษณ์ ป้อมน้อย อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

ขอเชิญร่วมการแข่งขัน การแข่งขันทำอาหารไทยฟิวชั่น
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 พ.ย. 66 วันแข่งขัน 8 ธ.ค. 66 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สอบถามเพิ่มเติม : 089-019-8540,095-468-3565

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
1. นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2. ศึกษาในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ , สาขาวิชาอุตสาหกรรมและการบริการอาหาร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3. การแข่งขันเป็นทีม 3 คน อาจารย์ผู้ควบคุมทีม 1 คน
4. ผู้เข้าแข่งขันแต่งกายด้วยเครื่องแบบเชฟให้ถูกต้อง
2. หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครการแข่งขันอาหารไทยฟิวชั่น
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าแข่งขัน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม
3. รายละเอียดของการแข่งขัน
สอบถามเพิ่มเติม : 089-019-8540,095-468-3565
Facebook : คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

รับฟังรายการได้ทาง FM 89.5 MHz วิทยุราชมงคลธัญบุรี
ออกอากาศ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566
เวลา 14.00 – 14.30 น.
ผู้ดำเนินรายการ อาทิตยา ปักกะทานัง